img

วันที่ลง :  19-12-2014

 

ลำดับที่ 1: โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย

state-property4

          มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2546 เห็นชอบโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ผู้มีรายได้น้อย "โครงการบ้านเอื้ออาทร” และโครงการพัฒนาความมั่นคงที่อยู่อาศัยคนจนในชุมชนแออัด "โครงการบ้านมั่นคง”

ลำดับที่ 2: โครงการ " รัฐเอื้อราษฎร์ "

Project-Sirikit

          เป็นโครงการที่กรมธนารักษ์จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการนำที่ดินราชพัสดุมาใช้เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการใช้ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ นโยบายบ้านเอื้ออาทร นโยบายบ้านมั่นคง และนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

 

 

จำนวนครั้งที่เข้าชม : 725 ครั้ง
ลงข้อมูลโดย : Administrator