img

วันที่ลง :  19-12-2014

ภาระกิจ


สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินของ อสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียก เก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ได้ดำเนินการดังนี้

1.ประเมินราคาที่ดิน

       • รายบล็อก (ประเมินราคาที่ดินเป็นกลุ่มตามแนวถนน ซอยฯ)
       • รายแปลง (ประเมินราคาที่ดินแต่ละแปลงเป็นราคาต่อตารางวา ปัจจุบันประกาศใช้ในเขตกรุงเทพ มหานครและปริมณฑล/เทศบาลบางพื้นที่)
       ประเมินราคาโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง โดยกำหนดราคาโรงเรือนตามแบบ มาตรฐาน จำนวน 69 แบบ

 

จำนวนครั้งที่เข้าชม : 754 ครั้ง
ลงข้อมูลโดย : Administrator