img

วันที่ลง :  19-12-2014

Icon1.gif ลักษณะของเหรียญกษาปณ์ชำรุด
      พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดลักษณะและหลักเกณฑ์รับแลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณ์ชำรุด (ตามมาตรา 12 13 และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับแลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณ์ชำรุด พ.ศ. 2548 ไว้โดยสังเขป ดังนี้

ลักษณะเหรียญกษาปณ์ชำรุดหลักเกณฑ์การรับแลกเปลี่ยน

1. ชำรุดที่เกิดจากการใช้ โดยธรรมดา สึกกร่อน ไปตามธรรมชาติจนน้ำหนัก
   ลดลงเกินกว่า สองเท่า ครึ่งของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด (มาตรา 12 (2))

 

- รับแลกเปลี่ยนได้ เต็มราคาตามราคาหน้าเหรียญ (มาตรา 13 (3))

2. ชำรุดที่เกิดจากการถูกกระทำ คือ เหรียญที่ถูกตัดถูกตอก ถูกตีหรือลวดลาย
    ลบเลือน หรือทำให้น้ำหนักลดลง ไม่ว่าโดยเหตุใด ที่ปรากฏโดยชัดแจ้ง
  (มาตรา 12 (1))

รับแลกเปลี่ยนได้ครึ่งราคาของเหรียญกษาปณ์นั้น (มาตรา 13 (2))
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใน กฎกระทรวง พ.ศ. 2548 คือ 
(1) ต้องสามารถมองเห็นลวดลายด้านหน้าหรือด้านหลัง ว่าเป็นเหรียญ
     กษาปณ์และสามารถทราบได้ว่าเป็นเหรียญกษาปณ์ชนิดราคาใด 

(2) ต้องไม่เจาะรูทะลุทั้ง 2 ด้านเกินกว่า 2 ใน 5 ของขนาดเดิมหรือต้อง
     มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของน้ำหนักเหรียญกษาปณ์ 

(3) ขอบด้านนอกของเหรียญกษาปณ์ต้องไม่ถูกตัดขาดออกไปเกินกว่า
     2 ใน 5 ของขนาดเดิม หรือต้องมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของน้ำหนัก
    เหรียญษาปณ์ หากเหรียญกษาปณ์ชำรุดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ (1 - 3)
    ไม่รับแลกเปลี่ยน

 

3. เหรียญกษาปณ์ชำรุดที่เป็นเหรียญกษาปณ์ทองคำ เหรียญกษาปณ์เงิน
    หรือเหรียญกษาปณ์ประเภทขัดเงา

- ไม่รับแลกแลกเปลี่ยน (มาตรา 13 (1))

     
    ลักษณะเหรียญกษาปณ์ชำรุดตามข้อ 2 ที่นำมาแลกเปลี่ยนเมื่อคำนวณมูลค่าแล้วต้องสามารถแลกเปลี่ยนเป็นธนบัตร หรือ เหรียญกษาปณ์อื่นใดเป็นจำนวนเงินอย่างน้อยยี่สิบห้าสตางค์

 
ผู้ประสงค์จะขอแลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณ์ชำรุด ขอแลกเปลี่ยนได้ที่หน่วยรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ ต่อไปนี้

ส่วนกลาง

              1. หน่วยรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ สำนักบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี โทร. 0 2516 9340
              2. หน่วยรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ พิพิธภัณฑ์เหรียญ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพฯ โทร. 0 2282 4109-10

ส่วนภูมิภาค

              ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ทั้ง 6 แห่ง ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ของแก่น อุบลราชธานี เชียงใหม่ นครสวรรค์ สุราษฎร์ธานี และสงขลา

จำนวนครั้งที่เข้าชม : 686 ครั้ง
ลงข้อมูลโดย : Administrator