img

วันที่ลง :  20-12-2014

การติดต่อว่าจ้างสำนักกษาปณ์ทำของสั่งจ้าง

 

1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

       สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งจ้าง

 

2. เครื่องหมายตอบแทน

       หน่วยงานผู้ว่าจ้าง (เฉพาะส่วนราชการ) ดำเนินการ ดังนี้

       2.1 แจ้งความประสงค์จัดทำเครื่องหมายตอบแทน โดยระบุประเภท จำนวน และคำจารึก

       2.2 สำนักกษาปณ์เสนอราคาพร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขการชำระเงินค่าจ้างล่วงหน้า ร้อยละ 50 ของราคาสั่งจ้าง (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0404/42720 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2518)

 

3. ของสั่งจ้าง

เหรียญที่ระลึก ผู้ว่าจ้าง (หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท และเอกชนทั่วไป) ดำเนินการ ดังนี้

       

       3.1 รูปแบบเกี่ยวกับราชวงศ์

 

       (1) ผู้ว่าจ้างแจ้งความประสงค์ในการจัดทำเหรียญ โดยกำหนดรูปแบบด้านหน้า – ด้านหลังชนิดโลหะ ขนาด น้ำหนัก จำนวน และกำหนดวันต้องการรับของ
       (2) สำนักกษาปณ์นำเรื่องเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกหรือเหรียญที่ระลึก พิจารณา
       (3) ส่งรูปแบบที่คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบแล้วให้ผู้ว่าจ้าง เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชา-นุญาต
      (4) สำนักกษาปณ์เสนอราคา และกำหนดเงื่อนไขการชำระเงินค่าจ้าง ล่วงหน้าร้อยละ 50 ของราคาสั่งจ้าง (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0404/42720 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2518) พร้อมทั้งขอรับและขอสิทธิในการจัดทำเหรียญที่ระลึก ตามระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก พ.ศ. 2542 ข้อ 19  ซึ่งกำหนดให้ผู้ขอจัดทำมอบเหรียญที่ระลึกให้กรมธนารักษ์เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ จำนวน 2 ชุด  ยกเว้นเหรียญที่จัดทำขึ้นเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเป็นการเฉพาะ และเหรียญโลหะมีค่า โดยกรมธนารักษ์จะขอสิทธิในการจัดทำเหรียญดังกล่าวเพื่อเป็นตัวอย่างตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ เมื่อผู้ว่าจ้างแจ้งยืนยันสั่งจ้างจะต้องแนบสำเนาหนังสือที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักกษาปณ์เพื่อทราบด้วย

 

       3.2 รูปแบบทั่วไป

 

        (1) ผู้ว่าจ้างแจ้งความประสงค์ในการจัดทำเหรียญที่ระลึก โดยกำหนดรูปแบบด้านหน้า – ด้านหลัง ชนิดโลหะ ขนาด น้ำหนัก จำนวน และกำหนดวันต้องการรับของ
      (2) สำนักกษาปณ์เสนอราคาและกำหนดเงื่อนไขการชำระเงินค่าจ้าง ล่วงหน้าร้อยละ 50 ของราคาสั่งจ้าง (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0404/4272 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2518) พร้อมทั้งขอรับขอสิทธิในการจัดทำเหรียญที่ระลึก ตามระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกพ.ศ. 2542 ข้อ 19 ซึ่งกำหนดให้ผู้ขอจัดทำมอบเหรียญที่ระลึกให้กรมธนารักษ์เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ จำนวน 2 ชุด ยกเว้นเหรียญที่จัดทำขึ้นเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเป็นการเฉพาะและเหรียญโลหะมีค่า โดยกรมธนารักษ์จะขอสิทธิในการจัดทำเหรียญดังกล่าวเพื่อเป็นตัวอย่างตามที่เห็นสมควร

 

       3.3 เหรียญพระต่างๆ

 

       (1)  ผู้ว่าจ้างแจ้งความประสงค์ในการจัดทำเหรียญที่ระลึก โดยกำหนดรูปแบบด้านด้านหน้า – ด้านหลัง ชนิดโลหะ ขนาด น้ำหนัก จำนวน และกำหนดวันต้องการรับของ โดยต้องมีหนังสือยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าอาวาสและประทับตราวัด เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
       (2) สำนักกษาปณ์เสนอราคาและกำหนดเงื่อนไขการชำระเงินค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ 50 ของราคาสั่งจ้าง (ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0404/4272 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2518) พร้อมทั้งขอรับและขอสิทธิในการจัดทำเหรียญที่ระลึกตามระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก พ.ศ. 2542 ข้อ 19 ซึ่งกำหนดให้ผู้ขอจัดทำมอบเหรียญที่ระลึกให้กรมธนารักษ์เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ จำนวน 2 ชุด ยกเว้นเหรียญที่จัดทำขึ้นเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเป็นการเฉพาะและเหรียญโลหะมีค่า โดยกรมธนารักษ์จะขอสิทธิในการจัดทำเหรียญดังกล่าวเพื่อเป็นตัวอย่างตามที่เห็นสมควร

 

 

สถานที่ติดต่อ

สำนักกษาปณ์  รังสิต  13/1 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน

ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์. 0-2834-8300-50 ต่อ 2000-2009

E-mail : rtm@treasury.go.th

จำนวนครั้งที่เข้าชม : 1173 ครั้ง
ลงข้อมูลโดย : Administrator
ดาวน์โหลดเพิ่มเติม