img

วันที่ลง :  20-12-2014

เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ

dlกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

dlกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

dlกฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

dlกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 

dlกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 

dlกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545

dlกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุฯ พ.ศ. 2550 

dlกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 

dlกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 (ฉบับปรับปรุง) 

 

เกี่ยวกับเงินตรา

dlกฎกระทรวงกำหนดลักษณะเหรียญกษาปณ์ราคาสิบบาท ห้าบาท สองบาท หนึ่งบาท ห้าสิบสตางค์ ยี่สิบห้าสตางค์ สิบสตางค์ ห้าสตางค์ และหนึ่งสตางค์ พ.ศ. 2551 

dlกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับแลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณ์ชำรุด พ.ศ. 2548

dlกฎกระทรวง ฉบับที่ 127 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501

dlกฎกระทรวง ฉบับที่ 94 (พ.ศ.2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501

dlกฎกระทรวง ฉบับที่ 81 (พ.ศ.2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501

dlกฎกระทรวง ฉบับที่ 80 (พ.ศ.2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501

dlระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล พ.ศ. 2529

dlระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล พ.ศ. 2526

 

 

จำนวนครั้งที่เข้าชม : 747 ครั้ง
ลงข้อมูลโดย : Newsletter