img

วันที่ลง :  12-01-2015

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

ต้นเค้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์

          เครื่องราชอิสริยาภรณ์ คือ เครื่องหมายแสดงเกียรติยศแห่งคุณงามความดีที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อพระราชทานแก่ผู้มีความดีความชอบในราชการ มีลักษณะเป็นดาราหรือดวงตราสำหรับประดับกับเสื้อหรือสายสะพายตามแบบธรรมเนียมยุโรป
          เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยกำเนิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๐ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง "ดาราไอราพต" สำหรับพระองค์ ๒ ดวง และพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒ ดวง มีพระราชดำริให้นำพระราชดำริให้พระราชลัญจกรไอราพต มาเป็นแบบ
          ต่อมาระหว่าง พ.ศ. ๒๔๐๑ - ๒๔๐๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง "ดารานพรัตน์" สำหรับเป็นเครื่องต้น ๑ ดวง และพระราชทานพระบรมวงศานุวงศ์ ๓ ดวง ลักษณะเป็นดาราประดับด้วยรัตนชาติ ๙ อย่าง ประกอบด้วย เพชร มรกต บุษราคัม นิล เพทาย มุกดา โกเมน ไพฑูรย์ ทับทิม
          ในปี พ.ศ. ๒๔๐๔  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง "ดาราช้างเผือก" สำหรับพระราชทานแก่ผู้มียศในพระราชอาณาจักร และชาวต่างประเทศผู้มีความดีความชอบ
          นับได้ว่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยถือกำเนิดขึ้นเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชีย  
     

จำนวนครั้งที่เข้าชม : 724 ครั้ง
ลงข้อมูลโดย : Administrator