img

วันที่ลง :  12-01-2015

ภารกิจ

Icon1.gif    ภารกิจสำนักกษาปณ์
       ผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานในระบบเศรษฐกิจ 
       ผลิตเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันทั้งสาม คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือเหตุการณ์สำคัญระหว่างประเทศ 
       ผลิตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญที่ระลึก และผลิตภัณฑ์สั่งจ้างต่าง ๆ ตามความต้องการของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
       ติดตั้งซ่อมแซมประตูห้องมั่นคงและกุญแจตู้นิรภัยให้หน่วยงานต่าง ๆ

 

Icon1.gif  ภารกิจตามหน่วยงาน    
1. ส่วนอำนวยการ

        หน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของสำนักกษาปณ์และราชการที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกลุ่ม/ส่วนใดโดยเฉพาะ อำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึงการปฏิบัติงานสารบรรณ งานห้องสมุด งานบริหารบุคคล งานด้านการฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ งานด้านพยาบาลและสวัสดิการ งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงาน งานวิจัย งานจัดระบบและกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ งานดูแลและแจ้งซ่อมอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคและงานด้านจัดระบบให้บริการยานพาหนะ

2. ส่วนพัฒนาธุรกิจ

         มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อรับงานจ้างผลิตสินค้า และงานสั่งจ้างจากหน่วยงานราชการเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การบริการลูกค้า วางแผนการตลาด เพื่อส่งเสริมการขาย เพิ่มช่องทางธุรกิจ จัดเก็บรายได้ รับชำระหนี้ ทวงหนี้ ติดตามตรวจสอบข้อมูลโลหะ บรรจุภัณฑ์ และวัตถุดิบอื่นๆเพื่อประกอบการเสนอราคา ศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ใหม่จากสื่อต่างๆ รวมทั้งศึกษาทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป็นช่องทางในการหารายได้และเป้นทางเลือกให้ผู้ว่าจ้าง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเหรียญกษาปณ์หรือเหรียญที่ระลึก ขออนุมัติหลักการ และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก จัดทำโครงการส่งให้สำนักกฏหมายเพื่อออกกฏกระทรวง บริหารจัดการร้านขายของที่ระลึก บริหารจัดศูนย์การเรียนรู้ งานประชาสัมพันธ์ งานเสียงตามสาย บริการนำชมให้ความรู้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมทั้งบุคคลทั่วไปและหมู่คณะรวมทั้งผู้เยี่ยมชมจากต่างประเทศ บริหารจัดการการจัดแสดงศูนย์การเรียนรู้ให้มีความเคลื่อนไหวหมุนเวียนตามวาระโอกาสอันสมควร และทันสมัยอยู่เสมอ ดูเเลเครื่องโสตทัศนูปกรณ์และวัสดุให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์และกิจกรรมตามวาระสำคัญต่างๆ


3. ส่วนจัดหาและคลังพัสดุ

         มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุตามประมาณการเงินหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทำของภายในวงเงินที่ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมธนารักษ์ โดยกำเนิดการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๔และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดำเนินการรับ-จ่าย ควบคุม เก็บรักษาโลหะมีค่า แม่ตรา ดวงตรา ดำเนินการเกี่ยวกับดวงตาชำรุด เหรียญตัวเสียและเหรียญหมองคล้ำ เพื่อนำไปทำลาย ยุบหลอม หรือล้างตัว ดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่ไม่ใช้ราชการ รวมทั้งตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆของสำนักปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด

4. ส่วนบริหารเงินทุน
        มีหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบัญชี ได้แก่ จัดทำงบต้นทุนการผลิต จัดทำงบการเงิน จัดทำประมาณการรายรับ-รายจ่าย จัดทำแผนและควบคุมการใช้จ่ายเงิน รับ-นำส่งเงินรายได้จากการรับจ้างทำของจัดทำใบสำคัญ ตั้งเบิก-รับเงิน เก็บ-รักษา-จ่ายเงินทดรองราชการของเงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทำของ และดำเนินการด้านการเงินบัญชีของเงินสวัสดิการสำนักกษาปณ์

 

5. ส่วนวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
        มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนกลยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธของสำนัก,กระบวนการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และของสั่งจ้างต่างๆ นอกจากนี้ติดตามงานผลิตให้เป็นไปตามแผนพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด บริหารจัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามแผน และบรรลุเป้าหมายที่กำหนด

 

6. ส่วนควบคุมคุณภาพ
       มีหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยคุณสมบัติของโละที่ใช้ผลิตในปัจจุบันและศึกษาหาข้อมูลเพื่อรองรับโลหะชนิดใหม่สำหรับใช้ในอนาคต และตรวจสอบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย รวมทั้งสิ่งตัวอย่างที่ส่งมาตรวจสอบในห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ดูแลการทดสอบเทียบเครื่องมือช่าง ตวง วัด ที่ใช้ในระบบการผลิตและดำเนินการให้มีระบบควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตอย่างเหมาะสม

 

7. ส่วนออกแบบ เขียนแบบ
       มีหน้าที่ดำเนินงานออกแบบ เขียนแบบ จัดวางองค์ประกอบของลวดลาย ตัวอักษร ของเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน เหรียญกษาปณืที่ระลึก เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ เหรียญที่ระลึก เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายตอบแทน และของสั่งจ้าง การจัดทำโปสเตอร์ แผ่นพับ ใบรับรองเหรียญ บรรจุภัณฑ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ จัดวางรูปเล่ม ภาพประกอบของหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเหรียญกษาปณ์ โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในงานด้านออกแบบ เขียนแบบ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายในวาระสำคัญต่างๆ

 

8. ส่วนปั้นแบบ หล่อแบบ
        มีหน้าที่ดำเนินงานปั้นแบบ ตกแต่งแบบ หล่อแบบเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายตอบแทน และของสั่งจ้าง รวมทั้งดำเนินการผลิตเครื่องหมายอาคารที่ราชพัสดุเพื่อติดตั้งที่ทำการอาคารราชพัสดุทั่วประเทศ

 

9. ดวงตรา
        มีหน้าที่ผลิตและวิเคราะห์ แม่ตรา ดวงตราเหรียญกษาปณ์ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายตอบแทนและของสั่งจ้าง ให้เหมาะสมกับประเภทของเหรียญนั้นๆ โดยนำความรู้ทางด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์มาพัฒนาปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต แม่ตรา ดวงตรา ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

10. ส่วนผลิตตัวเปล่า
        มีหน้าที่ควบคุมกระบวนการผลิตเหรียญตัวเปล่า ได้แก่ หลอมโลหะไสผิวลิ่มโลหะ รีดแผ่นโลหะ ตัดตัวเปล่า ล้างทำความสะอาด อบอ่อนแผ่นโลหะและตัวเปล่า กล่อมข้างเหรียญ กระบวนการหลอมหล่อเพื่อผลิตอะไหล่เครื่องจักร และกระบวนการล้างทำความสะอาดเหรียญหมองคล้ำ และนับบรรจุ ให้เป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมายที่กำหนด 

 

11. ส่วนตีตรา
         มีหน้าที่ควบคุมกระบวนการตีตราเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก การชุบโลหะโรเดียม การนับบรรจุเหรียญกษาปณ์ การตีตราชิ้นงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายตอบแทน และของสั่งจ้าง ให้เป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมายที่กำหนด

 

12. ส่วนงานฝีมือ
         มีหน้าที่ควบคุมกระบวนการผลิตชิ้นงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายตอบแทน เหรียญที่ระลึก และของสั่งจ้างต่างๆ ขั้นตอนการตัดตัว การตัดเจาะ การขึ้นรูปแบบและปรับแต่ง การโกรก การผลิตชิ้นงานพิเศษ การลงยาสี การฝังเพชร การเป่าแล่น การปาดเงา การแกะพื้น การตัดเพชรสร่ง และการแกะคำจารึก ให้เป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมายที่กำหนด

 

13. ส่วนจัดการผลิตภัณฑ์
          มีหน้าที่ควบคุมกระบวนการผลิตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายตอบแทน เหรียญที่ระลึก และของสั่งจ้างต่างๆ ขั้นตอนการหล่อแบบทองแดง การรมดำ การพ่นทราย การเคลือบแลคเกอร์ การขัด การชุบโลหะ การอบอ่อน การประกอบชิ้นงาน การเย็บแพรแถบ และการนับบรรจุผลิตภัณฑ์สำเร็จ ให้เป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมายที่กำหนด

 

14. ส่วนวิศวกรรมไฟฟ้า
         มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานการวางแผน ควบคุม กำกับ ติดตาม และวิเคราะห์งานไฟฟ้าเชิงป้องกัน ซ่อมบำรุงในส่งที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องจักรสำหรับผลิต และซ่อมแซมแก้ไขระบบโครงสร้างพื้นฐานของสำนักกษาปณ์ เช่น ระบบไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร ไฟฟ้าแสงสว่างระบบน้ำหล่อเย็นและลมอัดสำหรับเครื่องจักร ระบบปรับอากาศแบบศูนย์รวมและแยกส่วน ระบบป้องกันอัคคีภัยและดับเพลิง ระบบตรวจจับแก๊ส ระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานและชุมชน ระบบรักษาความปลอดภัย ฯลฯ เป็นต้น ให้มีความพร้อมในการใช้งานตามมาตรฐานของแต่ละระบบ พร้อมกับให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับเทคนิคด้านระบบไฟฟ้าแก่หน่วยงานอื่น

 

15. ส่วนวิศวกรรมเครื่องกล
         มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานการวางแผน ควบคุม กำกับ ติดตาม และวิเคราะห์งานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน งานซ่อมบำรุงเชิงแก้ไขเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดของโรงกษาปณ์ งานการผลิตอุปกรณ์และอะไหล่ เครื่องจักร งานติดตั้งและซ่อมแซมประตูห้องมั่นคงและตู้นิรภัย ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการกำหนดรายละเอียดของเครื่องจักรใหม่ ทางด้านเทคนิคและวิธีการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทั้งจัดหาเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาและลดต้นทุนกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง

 

   

จำนวนครั้งที่เข้าชม : 1281 ครั้ง
ลงข้อมูลโดย : Administrator