img

วันที่ลง :  07-12-2014

 vision

Icon1 วิสัยทัศน์

        เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพย์สินของประเทศ ด้วยหลักธรรมาภิบาล


Icon1 พันธกิจ
         1. บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

         2. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ได้มาตรฐานสากล
         3. บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในระบบเศรษฐกิจ
         4. ดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์พร้อมที่จะนำออกเผยแพร่

Icon1 เป้าประสงค์
         1. ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ และเกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
         2. สนับสนุนให้สังคม ชุมชน และประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี
         3. มีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลงครอบคลุมทั้งประเทศ และสะท้อนมูลค่าตลาด
         4. มีระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยในการผลิตและบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์

         5. อนุรักษ์ และเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

จำนวนครั้งที่เข้าชม : 993 ครั้ง
ลงข้อมูลโดย : Administrator